Selasa, 15 Julai 2014

Zakat Fitrah : Merungkai Semua Persoalan

Apa maksud zakat fitrah?

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan bersempena dengan bulan Ramadhan dan juga hari raya Fitrah (aidil-Fitr). Dinamakan juga dengan zakat al-Abdan dan ar-Ru-us (zakat badan dan kepala) kerana ia diwajibkan ke atas setiap batang tubuh orang Islam tanpa kecuali sama ada kecil atau besar, tua atau muda, lelaki atau wanita, miskin atau kaya, merdeka atau hamba. 


Kenapa dinamakan zakat ini dengan al-Fitrah?

Ada dua pengertian;

a) Ia diambil dari perkataan al-Fitr (الْفِطْر) yang bermakna berbuka kerana zakat tersebut diwajibkan bersempena hari raya (1 Syawal) iaitu hari di mana umat Islam diwajibkan berbuka setelah sebulan penuh mereka berpuasa di bulan Ramadhan.

b) Ia di ambil dari perkataan al-Fithrah (الفطرة) bermaksud al-Khilqah (yakni kejadian) kerana zakat ini menyuci dan membersihkan fitrah atau kejadian manusia. 


Apa hukum zakat fitrah? Apa dalilnya?

Zakat fitrah adalah wajib. Dalil kewajipan zakat fitrah antaranya ialah hadis dari Ibnu Umar r.a. yang menceritakan; “Rasulullah s.a.w. telah memfardhukan zakat fitrah iaitu segantang tamar atau segantang gandum ke atas hamba dan orang merdeka, lelaki dan perempuan, kecil dan besar dari kalangan umat Islam. Baginda memerintahkan supaya ia ditunai sebelum orang ramai keluar pergi menunaikan sembahyang (hari raya)” (Hadis riwayat Imam Bukhari).

Menurut Imam Ibnu al-Munzir; “Telah menjadi ijma’ para ulama’ bahawa zakat fitrah hukumnya adalah wajib”. Walaupun tidak dinafikan ada segelintir ulama’ berpandangan bahawa zakat Fitrah adalah sunnah, namun menurut Imam Nawawi dalam Raudhatu at-Thalibin, pandangan mereka ini adalah syaz dan munkar.


Bilakah mula diwajibkan zakat fitrah?

Mula diwajibkan pada tahun ke 2 Hijrah iaitu tahun yang sama diwajibkan puasa bulan Ramadhan.


Apa hikmah diwajibkan zakat fitrah?

1. Sebagai pembersihan bagi orang yang berpuasa dan menampung kekurangan puasa mereka. Hikmah ini berdasarkan hadis dari Ibnu ‘Abbas r.a. yang menceritakan; 

“Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang berpuasa dari perkara sia-sia dan ucapan-ucapan kotor dan juga sebagai makanan kepada fakir miskin” (Hadis riwayat Imam Abu Daud , Ibnu Majah dan al-Hakim).

Seorang ulama’ bernama Waki’ bin al-Jirah berkata; “Zakat fitrah bagi puasa Ramadhan seumpama sujud sahwi bagi solat di mana ia membaiki kekurangan puasa sepertimana sujud sahwi membaiki kekurangan solat”. (al-Iqna’, jil. 1, hlm. 324)

2. Sebagai bantuan untuk orang miskin; iaitu untuk membantu mereka sekadar yang terdaya agar mereka dapat sama-sama bergembira dan menikmati makanan tatkala berhari-raya. Hikmah ini berdasarkan hadis dari Ibnu ‘Umar yang menceritakan; 

“Rasulullah s.a.w. telah mewajibkan zakat fitrah dan baginda berpesan; “Cukupkanlah mereka (yakni orang-orang fakir miskin) pada hari ini (yakni hari raya puasa)””. (Riwayat Imam al-Baihaqi dan Daruqutni/lihat hadis ini dalam Nailul-Authar, Imam asy-Syaukani, bab Zakat al-Fitri)


Ke atas siapa diwajibkan zakat fitrah?

Zakat fitrah diwajibkan ke atas semua individu sama ada lelaki atau wanita, kecil atau dewasa, merdeka atau hamba, miskin atau kaya, orang bandar atau pedalaman jika cukup syarat-syarat yang akan disebutkan nanti.

Bagi orang yang belum mempunyai tanggungan, zakat fitrahnya disempurnakan oleh dirinya sendiri atau orang yang menanggung nafkahnya. Adapun orang yang telah mempunyai tanggungan, ia wajib menyempurnakan zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan juga orang-orang yang berada di bawah tanggungan nafkahnya merangkumi;

1. Isteri 

2. Asal-asulnya (iaitu bapa, ibu, datuk, nenek hingga berikutnya ke atas)

3. Zuriatnya (iaitu anak-pinak dan cucu-cicit); sama ada lelaki atau perempuan, kecil atau besar/dewasa. 

4. Hamba yang dimiliki.


Bagaimana jika seseorang itu mempunyai tanggungan yang banyak dan harta yang ada tidak mencukupi untuk membayar zakat untuk semua tanggungannya?

Hendaklah membayar zakat untuk diri sendiri dan sebahagian tanggungannya mengikut urutan keutamaan di bawah; 

1. Isterinya

2. Anaknya yang kecil

3. Bapanya

4. Ibunya

5. Anaknya yang dewasa


Jika orang terdapat lebih dari seorang (seperti ia memiliki lebih dari seorang isteri atau lebih dari seorang anak kecil), maka ia boleh memilih dari kalangan mereka siapa yang hendak ia zakati.


Jika isteri kaya, adakah suami tetap wajib menanggung zakat fitrahnya?

Ya, kerana isteri berada di bawah tanggungan nafkah suami, maka zakat fitrahnya menjadi kewajipan suami sekalipun isteri kaya.

Jika suami miskin, adakah isteri wajib mengeluarkan sendiri zakat fitrahnya?

Tidak wajib. Jika suami miskin dan tidak mampu mengeluarkan zakat fitrah, gugur zakat fitrah dari isterinya sebagaimana gugur dari dirinya. Tidak wajib isteri mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya kerana ia tertanggung atas bahu suaminya. Walaupun tidak wajib, namun disunatkan ia mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya jika ia mampu.


Bilakah anak wajib menanggung zakat fitrah untuk ibu-bapanya?

Anak tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi ibu-bapanya kecualilah jika ibu-bapanya fakir atau miskin di mana nafkah sara hidup mereka menjadi kewajipannya ketika itu. Adapun ibu-bapa yang kaya atau berkemampuan, maka zakat fitrah mereka tidak wajib ditanggung oleh anak-anak mereka, akan tetapi ditanggung oleh mereka sendiri. 


Bilakah bapa wajib menanggung zakat fitrah untuk anak-anaknya?

Anak-anak terbahagi kepada dua;

1. Anak-anak yang masih kecil

2. Anak-anak yang telah dewasa (baligh)


Anak-anak yang masih kecil sama ada lelaki atau perempuan, jika mereka memiliki harta, maka zakat fitrah hendaklah dikeluarkan dari harta mereka. Menjadi tanggungjawab walinya untuk mengeluarkannnya dari harta tersebut. Namun jika mereka tidak memiliki harta, maka zakat fitrah mereka ditanggung oleh bapa atau penjaga yang menanggung nafkah mereka.

Anak-anak yang telah baligh (dewasa), jika mereka mampu mencari pendapatan sendiri, maka zakat fitrah mereka tertanggung atas diri mereka sendiri, bukan atas bapa atau penjaga mereka. Malah tidak sah bapa atau penjaga mereka mengeluarkannya bagi pihak mereka kecuali dengan izin mereka atau dengan mereka mewakilkannya. 

Adapun yang tidak mampu mencari pendapatan sendiri –sama ada kerana ditimpa sakit yang berterusan, gila atau kerana menumpukan masa untuk menuntut ilmu- maka bapa atau penjaga yang menyara mereka lah yang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk mereka. Kesimpulannya, bagi anak-anak yang telah dewasa, syarat untuk mewajibkan bapa atau penjaga menanggung zakat fitrah mereka ialah mereka tidak mampu mencari pendapatan sendiri.


Adakah wajib kita menanggung zakat fitrah untuk saudara-mara?

Tidak wajib sekalipun mereka susah dan miskin. Saudara mara (sama ada abang, adik, kakak, anak-anak saudara, bapa-bapa saudara, sepupu-sepupu serta sekelian kaum kerabat yang lain yang tidak tergolong dalam asal-usul kita (iaitu bapa, ibu, datuk, nenek) dan juga zuriat kita (iaitu anak, cucu dan cicit)), tidak wajib kita menanggung nafkah mereka (sekalipun mereka miskin), maka dengan itu tidak wajib pula kita membayar zakat fitrah untuk mereka. Malah tidak sah seseorang mengeluarkan zakat fitrah untuk saudara atau ahli kerabat yang tidak berada di bawah tanggungan nafkahnya kecuali dengan izin mereka atau dengan mereka mewakilkan kepadanya (untuk mengeluarkan zakat bagi pihak mereka).


Apakah syarat-syarat wajib zakat fitrah?

1. Islam; tidak wajib zakat fitrah ke atas orang kafir. 

2. Hidup ketika terbenam matahari pada hari terakhir Ramadhan iaitu ia sempat bertemu dengan juzuk terakhir Ramadhan dan juzuk terawal Syawal.

Anak yang lahir sesudah terbenam matahari pada hari terakhir tersebut tidak wajib dikeluarkan zakat fitrah baginya kerana ia tidak bertemu dengan Ramadhan sekalipun bertemu dengan Syawal. Begitu juga, seorang lelaki yang mengahwini seorang perempuan selepas terbenam matahari hari terakhir tersebut juga tidak wajib membayar zakat fitrah untuk isteri yang baru dikahwininya itu kerana isterinya itu masuk di bawah tanggungannya setelah selesai Ramadhan secara sepenuhnya. Sebaliknya, orang yang mati selepas terbenam matahari pada hari terakhir itu, wajib dikeluarkan zakat fitrah untuknya kerana kematiannya itu berlaku setelah ia sempat bertemu Ramadhan dan awal Syawal. Adapun orang yang mati sebelumnya (yakni sebelum terbenam matahari), tidak wajib dikeluarkan zakat fitrah untuknya kerana kematiannya sebelum ia sempat bertemu Syawal. 

3. Mampu; iaitu mempunyai lebihan harta pada malam hari-raya dan juga siangnya setelah ditolak belanja keperluan diri dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya (termasuklah binatang peliharaannya) merangkumi makanan, pakaian, sewa rumah dan juga hutang. Jika tidak mempunyai lebihan harta, tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.

Orang yang memiliki syarat-syarat di atas wajib mengeluarkan zakat fitrah atau wajib dikeluarkan untuknya zakat fitrah. Jika tidak memenuhi syarat-syarat di atas, tidaklah wajib.


Apakah jenis harta yang sah untuk dikeluarkan zakat fitrah?

Zakat fitrah wajib dikeluarkan dari makanan asas penduduk setempat dalam suatu negeri atau Negara. Pada zaman Nabi s.a.w. makanan asas ialah kurma, anggur kering (kismis), gandum, keju dan barli. Kerana itu zakat fitrah dikeluarkan berasaskan makanan-makanan tersebut sebagaimana diceritakan oleh Abi Sa’id al-Khudri r.a.; “Kami mengeluarkan zakat fitrah (pada zaman Rasulullah s.a.w.) dengan kadar segantang dari gandum atau segantang dari barli atau segantang dari tamar atau segantang dari ‘aqt (keju) atau segantang dari kismis (anggur kering)” (Riwayat Imam Muslim).

Bagi penduduk di Negara kita Malaysia, makanan asas ialah beras. Oleh itu, zakat fitrah wajib dikeluarkan dengan beras atau dengan wang yang seharga dengan beras mengikut nilaian semasa.


Berapakah kadar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan?

Kadar yang wajib dikeluarkan ialah satu Sha’ (الصاع) iaitu satu gantang Baghdad menyamai ukuran hari ini kira-kira 2750 gram (atau 2.75KG). Itu mengikut timbangan gandum. Adapun mengikut timbangan beras, satu gantang Baghdad menyamai 2600 gram atau 2.6 KG (mengikut Majlis Fatwa Kebangsaan). 

Seelok-eloknya tatkala mengeluarkan zakat fitrah itu hendaklah dilebihkan sedikit dari kadar segantang yang diwajibkan itu kerana ada kemungkinan makanan yang kita keluarkan itu terdapat tanah, jerami atau seumpamanya di dalamnya yang boleh mengurangkannya dari kadar yang sepatutnya dikeluarkan.


Adakah harus mengeluarkan zakat fitrah dengan wang?

Terdapat khilaf ulamak;

a) Mengikut mazhab Syafi’ie, Malik dan Ahmad; zakat fitrah wajib dikeluarkan dalam bentuk makanan asas setempat tadi. Tidak harus dikeluarkan dalam bentuk wang sekalipun yang seharga dengan makanan yang wajib dikeluarkan zakat mengikut nilaian semasa.

b) Menurut mazhab Hanafi; harus mengeluarkan zakat fitrah dengan wang yang senilai dengan harga satu gantang makanan asas tadi jika itu lebih memberi manfaat kepada fakir miskin. Pandangan mazhab Hanafi ini ditarjih oleh Syeikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi dalam Fiqh Zakatnya. 


Bilakah masa mengeluarkan zakat fitrah?

a) Menurut mazhab Syafi’ie; zakat fitrah boleh dibayar seawal bermula bulan Ramadhan lagi, iaitu dari hari pertama Ramadhan. Menurut mazhab Malik; pembayaran sah dilakukan dalam tempoh dua atau tiga hari sebelum hari raya. Sebahagian ulama’ mazhab Ahmad berpandangan; harus pembayaran dibuat setengah bulan (15 hari) sebelum hari-raya.

b) Waktu paling afdhal mengeluarkan zakat fitrah ialah pada pagi hari raya sebelum ditunaikan solat hari raya. Dalam sebuah hadis, Ibnu Umar r.a. menceritakan; “Rasulullah s.a.w. menyuruh supaya dikeluarkan zakat fitrah sebelum orang ramai keluar untuk menunaikan solat (hari raya)” (Riwayat Imam Bukhari).

c) Makruh melewatkan pembayaran zakat fitrah hingga selepas solat hari raya. Hukum makruh ini berterusan hingga terbenamnya matahari. Jika dilewatkan lagi hingga selepas terbenam matahari, maka hukumnya adalah haram dan berdosa. Dalam satu hadis yang disampaikan oleh Ibnu ‘Abbas r.a. ada dinyatakan; “Sesiapa menunaikan zakat firtah sebelum solat hari raya, ia adalah zakat yang diterima. Dan sesiapa yang menunaikannya selepas solat, ia adalah sedekah biasa” (Riwayat Imam Ibnu Majah).


Orang yang melewatkan pembayaran zakat fitrah, adakah ia wajib menggantinya?

Para ulama’ juga sepakat bahawa kewajipan mengeluarkan zakat fitrah tidak akan gugur dengan menta’khir atau melewatkannya setelah ia menjadi wajib ke atas seseorang, bahkan ia menjadi hutang yang berada di bawah tanggungannya hinggalah ia membayarnya walaupun di akhir umur. Jika ditakdirkan berlaku kematian ke atasnya sebelum ia sempat menunaikan zakat fitrah tersebut, hendaklah dikeluarkan dari harta peninggalannya, kerana zakat adalah kewajipan harta yang mesti ditunaikan ketika hidup, maka ia tidak akan gugur dengan sebab berlakunya kematian sama seperti hutang dengan manusia.


Kepada siapa hendak diberikan zakat fitrah?

1. Telah disepakati oleh para ulama’ bahawa pengagihan zakat fitrah adalah sebagaimana zakat-zakat yang lain iaitu kepada lapan golongan yang disebut oleh Allah dalam surah at-Taubah, ayat 60, iaitu;

a)Untuk golongan fakir

b)Untuk golongan miskin

c)Untuk golongan muallaf yang hendak dijinakkan hatinya dengan agama

d)Untuk ‘amil-amil yang dilantik menguruskan zakat

e)Untuk hamba-hamba yang ingin memerdekakan dirinya

f)Untuk orang-orang yang dibelenggu oleh hutang

g)Untuk dibelanjakan bagi kemaslahan agama Allah (Fi Sabilillah)

h)Untuk orang-orang musafir yang terputus bekalan


2. Namun hendaklah diutamakan golongan fakir dan miskin kerana terdapat arahan Rasulullah s.a.w. supaya kita membantu mencukupkan keperluan mereka pada hari raya sebagaimana yang terdapat dalam satu hadis; “Rasulullah s.a.w. telah mewajibkan zakat fitrah dan baginda berpesan; “Cukupkanlah mereka (yakni orang-orang fakir miskin) pada hari ini (yakni hari raya puasa)”. (Riwayat Imam al-Baihaqi dan Daruqutni/lihat hadis ini dalam Nailul-Authar, Imam asy-Syaukani, bab Zakat al-Fitri).

3. Harus bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah mengagihkan sendiri zakat fitrahnya kepada orang-orang yang berhak dari kalangan fakir dan miskin. Memberi zakat kepada kaum kerabat adalah lebih utama (dari memberi kepada orang lain) dengan syarat mereka miskin dan memerlukan. Maksud kaum kerabat di sini ialah saudara-mara yang tidak wajib kita menanggung nafkah mereka iaitu saudara-saudara (adik, abang atau kakak), anak-anak saudara, bapa-bapa saudara, ibu-ibu saudara, sepupu dan sebagainya. Adapun kaum kerabat (atau ahli keluarga) yang wajib kita menanggung nafkah mereka (iaitu isteri, anak, cucu, bapa, ibu dan datuk) tidak harus kita memberi zakat kita kepada mereka.

4. Dalam mengagihkan zakat, harus kita memberi zakat kita kepada seorang fakir sahaja dan harus juga kepada ramai fakir jika zakat kita itu banyak dan boleh menampung lebih dari seorang fakir. Lebih jelas; satu zakat hanya harus diberikan kepada seorang fakir sahaja. Adapun banyak zakat, ia harus sama ada hendak diberikan kepada seorang sahaja atau diberikan kepada ramai orang (dengan syarat setiap orang tidak mendapat kurang dari kadar satu zakat yang ditetapkan pada tahun tersebut).


Adakah wajib berniat ketika mengeluarkan zakat fitrah?

Ya, wajib berniat kerana Nabi s.a.w. bersabda; “Segala amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya bagi setiap orang apa yang diniatkannya” (Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Umar r.a.). Niat yang wajib ialah di dalam hati iaitu menghadirkan di dalam hati (ketika memberi zakat fitrah kepada orang yang berhak menerimanya) bahawa yang dihulur/diberikan itu adalah zakat fitrah yang wajib ke atas diri atau orang-orang yang berada di bawah tanggungan. Adapun melafaz niat dengan lidah, hukumnya sunat sahaja mengikut mazhab Syafi’ie. Sebahagian ulamak tidak mensunatkannya kerana tiada dalil yang menyuruhnya.
Rujukan dan Bacaan1- المجموع شرح المهذب، للإمام النووي، الحزء السادس، دار الفكر – لبنان (1996)
2- المهذب في الفقه الإمام الشافعي، لأبي إسحاق الشيرازي، دار القلم (دمشق) و الدار الشامية (بيروت) (1992)
3- الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب، دار الخير – بيروت (1996)
4- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، للإمام تقي الدين الحسيني، دار الخير – بيروت (1991)
5- الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، للدكتور مصطفى الخن، الدكتور مصطفى البغا، على الشربجي، دار القلم – دمشق (1991)
6- الفقه الواضح من الكتاب والسنة، الشيخ الدكتور محمد بكر إسماعيل، دار المنار – القاهرة (1990)
7- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للإمام ابن رشد، مكتبة الإيمان – المنصورة (1997)
8- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للشيخ شمس الدين مجمد بن الخطيب الشربيني، دار الفكر – بيروت (2001)
9- الكفاية لذوي العناية (في الفقه الشافعي)، للشيخ عبد الباسط على الفاخوري، دار ابن حزم-بيروت (2003)
10- الفقه الإسلامي وأدلته، للدكتور وهبة الزهيلي، دار الفكر – سوريا (1987)
11- الفقه على المذاهب الأربعة، للشيخ عبد الرحمن الجزيري، دار الكتب العلمية – بيروت (1990)
12- روضة الطالبين، للإمام النووي، دار الفكر – بيروت (1995)
13- المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم، للشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة – بيروت (1994)
14- منهاج المسلم، للشيخ أبي بكر جابر الجزائري، دار السلام – القاهرة (1994)
15- الدراري المضية شرح الدرر البهية، للشيخ الإمام محمد بن علي الشوكاني، مكتبة التراث الإسلامي – مصر (1986)
16- رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، للشيخ إبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي، دار الكتب العلمية – بيروت (1987)
17- أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعمدة الناسك، للشيخ محمد الزهري الغمراوي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر (1948)
18- سبل السلام شرح بلوغ المرام، للشيخ الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني، دار الفرقان – الأردن (دون التاريخ) 
19- سبيل المهتدين، الشيخ محمد أرشد البنجري، Thinkers Library (1989).
20- Pengurusan Zakat, Mahmood Zuhdi Abd. Majid, Dewan Bahasa dan Pustaka –K.L (2003)


KREDIT : http://fiqh-am.blogspot.com/2009/09/zakat-fitrah.html

Sabtu, 12 Julai 2014

Luka Gaza, Luka Kita Bersama


Ramadhan kali ini kita dikejutkan dengan khabar mengenai Bumi Gaza yang diserang secara besar-besaran oleh Zionis laknatullah, ini menimbulkan kepiluan yang sangat dalam di hati seluruh umat Islam. Bunyi bedilan bom dan pelbagai jenis peluru menjadi irama yang menyeru mujahidin kepada jihad  di sana, kita pula di sini masih lagi khayal dengan alunan muzik yang tidak membantu untuk menambahkan taqwa kepada Allah.

Dimanakah silap kita sebagai anak muda Islam tidak lagi mempunyai rasa sayang terhadap saudara kita di Gaza? Kita hanya mendengar berita ini tanpa sedikitpun mahu berusaha untuk membantu jihad mereka di sana. Sudahkah hilang rasa kasih sayang kita kepada saudara seIslam kita disana?

Ramadhan sudah menjengah pada fasa kedua, tidakkah 10 hari yang pertama itu mengubah kita untuk lebih rasa kehambaan kepada Allah? Menjadi lebih cakna kepada saudara-saudara seIslam kita?

Anak-anak muda di Gaza bersahur di dunia, namun terus menempah mahligai terindah untuk berbuka lewat petang nanti. Syahid sentiasa diburu, apakah kita tidak cemburu? Mujahidin tidak teragak-agak, tidak gentar untuk melawan kembali Israel yang tidak putus asa untuk merampas tanah umat Islam ini, mereka terus maju dan bersemangat menghadapi musuh dengan ketinggian tawakal kepada Allah. Apa usaha kita disini?

Ayuh, saya menyeru kepada seluruh sahabat-sahabat agar sama-sama menghulurkan bantuan kewangan dan tenaga doa setiap kali seusai solat, wajibkan diri kita untuk sentiasa mendoakan kemenangan buat Gaza dan rakyatnya.

Ayuh muslimat, didiklah diri kita mengikut acuan Al-Quran dari hari ini supaya mampu melahirkan mata rantai perjuangan Islam untuk hari muka. Jika tidak kita, siapa lagi yang boleh diharapkan?


Nurul Asyikin binti Md Azli
Timb. Bendahari Kehormat,

MPMK sesi 2013/2014

Khamis, 10 Julai 2014

Penderitaan Gaza Berpanjangan

Falsafah Ramadhan mengingatkan kita bahawa Umat Islam adalah satu. Puasa mengajar kita menghayati dan menyelami kesusahan saudara kita supaya kita saling bantu membantu dan saling kuat menguatkan. Ummat Islam umpama satu badan, seperti disebut oleh Nabi saw:

“Perumpamaan orang beriman yang berkasih sayang, dan saling rahmat merahmati dan di dalam kemesraan sesama mereka adalah seperti satu tubuh, apabila satu anggota mengadu sakit, maka seluruh tubuh akan turut merasainya dan membantunya dengan berjaga malam dan demam.” (Hadis Riwayat Muslim)

Hari ini Gaza diserang lagi oleh Israel laknatullah. Mereka tanpa teragak-agak sentiasa mengalirkan darah kaum Muslimin, saudara seagama dengan kita. Tiada desakan dan tindakan daripada dunia bahkan negera-negara Islam. Saban hari media cetak dan elektronik memaparkan penderitaan umat Islam di sana.   Adakah kita seumpama badan yang disebut oleh Rasulullah turut merasa demam, tidak dapat tidur kerana sebahagian dari anggota badan kita sedang menderita kesakitan?

Pimpinan negara Ummat Islam yang lain diam seribu bahasa. Mereka tidak mempeduli nasib yang menimpa saudara kita di Gaza. Di mana pertubuhan liga Arab? Di mana OIC? Di mana mereka? dan di mana kita sebagai saudara mereka?

Saudara kita di sana tidak dapat merasa aman seperti yang kita rasai. Anak-anak kecil kehilangan ayah, ibu kehilangan anak, keluarga kehilangan tempat perlindungan. Penderitaan mereka terus berpanjangan.

 Dalam hadis yang masyhur Nabi (saw) bersabda:
“Tidak beriman salah seorang darimu, hingga ia mencintai untuk saudaranya seperti ia mencintai untuk dirinya sendiri.” (hadis riwayat Bukhari dan Muslim)

Kita fikir sejenak untuk menilai sumbangan kita. Adakah kita telah berusaha mengurangkan penderitaan saudara-saudara kita ini? Teruskan berdoa untuk mereka dan disamping itu mereka juga memerlukan sumbangan material daripada kita.


Berikut disertakan akaun bank Muslim Care Malaysia. 
Maybank : 5644 9021 1159
Bank Muamalat : 1401 0007 6547 17
Bank Islam : 1401 4010 1474 70

Selasa, 8 Julai 2014

Kita Tengok Bola Bersama, Kita Qiyam Bersama

Majlis Perwakilan Mahasiswa KUIZM (MPMK) ingin membuktikan bahawa usaha dakwah itu tidak hanya di dalam masjid semata-mata. Usaha dakwah mendekati anak-anak muda akan diteruskan. Komitmen ini ditonjolkan MPMK dengan mengadakan program-program yang mesra anak muda seperti edar risalah penerangan konsert liar dengan petikan gitar dan alunan lagu di Taman Layang-layang, Kepong pada Mac lalu. 

"Mereka tidak boleh dipaksa untuk beragama melalui paksaan. Oleh kerana itu usaha dakwah yang mesra anak muda mesti diteruskan. Kita tidak boleh menafikan minat mereka tetapi kitalah yang menyalurkan minat mereka kepada jalan yang diredhai oleh Allah swt", pesan Ustaz Mohd Khairi bin Zainuddin, Ketua Dewan Ulamak PAS Negeri Sembilan ketika menghadiri program bersama mahasiswa KUIZM.

Satu pendekatan terbaru digunakan Dewan Pemuda PAS Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Pemuda PAS Kawasan Batu, Jabatan Amal Wilayah Persekutuan, DACS Wilayah Persekutuan dan Majlis Perwakilan Mahasiswa KUIZM menganjurkan tayangan skrin besar perlawanan bola sepak World Cup beserta qiyamulail bermula 9 Julai hingga 14 Julai. Tayangan ini diadakan di Dataran KUIZM bermula seawal 12 tengah malam. 


Dari MPMK, salah satu matlamat penganjuran program ini adalah untuk menyediakan satu ruang kepada anak muda disekitar KUIZM untuk lebih mengenali KUIZM. Kami ingin memperkenalkan bahawa KUIZM bukan untuk golongan ustaz semata-mata tetapi untuk masyarakat. Jadi kami memikirkan apakah platform terbaik yang mampu kami sediakan untuk anak muda sekitar sini dalam usaha dakwah Islam yang cuba disampaikan. Alhamdulillah, ini adalah kesempatan terbaik kami.

Pesan Murabbi Ustaz Azhar Yahya, Ketua Dewan Ulamak PAS Wilayah Persekutuan juga sebagai pensyarah kuliyah syariah di KUIZM. "Wajib dah hukumnya kita berdakwah ke segenap ruang kerana zionis telah menyerang kita dari segenap ruang."

Memetik kalam daripada Ustaz Kamaruzaman Abdullah, Ketua Dewan Pemuda PAS Terengganu ketika menyampaikan kuliyahnya. "Anak muda yang mahu menonton bolasepak tidak ada masalah. Meninggalkan ibadah kerana menonton bolasepak itu yang masalah. Jangan kita terlampau menurut hawa nafsu menonton bolasepak sehingga ibadah terabai"

Semoga program yang dianjurkan ini mendapat keberkatan daripada Allah dan berjalan dengan lancar. Kita tengok bola bersama, kita qiyamulail bersama.Muhammad Yusuf Bin Mahmod
Mahasiswa KUIZM
AJK Pelaksana Program

Kemurtadan Yang Disembunyikan

Sejak akhir abad ini, wujudnya satu jenis kemurtadan yang tidak sesombong kemurtadan secara jahar. Ia lebih licik, lantaran itu ia tidak menzahirkan kemurtadannya secara nyata. Sebaliknya ia menutupnya dengan pelbagai topeng atau lakonan. Ia akan menyusup masuk ke dalam akal fikiran seumpama merebaknya penyakit di dalam tubuh. Anda sememangnya tidak dapat melihatnya ketika ia menyerang tubuh. 


Tetapi akan hanya diketahui sebaik sahaja terserlah penyakit serta simpton-simptonnya. Ia tidak membunuh dengan senjata api sebaliknya dengan racun yang lambat menyerang. Ia letakkan racun tersebut di dalam manisan serta gula-gula. Keadaan ini hanya dapat dikesan oleh golongan cerdik pandai serta mereka yang mendalami hal-hal keagamaan. Namum mereka tidak miliki apa-apa untuk dilakukan terhadap penjenayah yang licik ini. Golongan tersebut tidak dapat dikawal dan mereka tidak membiarkan peluang terbuka kepada undang-undang untuk menjerut leher mereka. Mereka itulah golongan munafik yang berada di punggung mereka.


Ia adalah "Kemurtadan Pemikiran" yang dapat kita lihat kesannya setiap hari. Perkara ini jelas lagi nyata sama ada melalui penulisan buku-buku yang disebarkan, akhbar-akhbar yang diedarkan, majalah-majalah yang dipasarkan, program-program yang dipertontonkan, budaya-budaya yang dipromosikan serta undang-undang yang digubalkan. Jalur pemikiran ini  diambil daripada ahli-ahli falsafah Barat yang telah kecewa dengan agama mereka. Menutupi perancangan jahat mereka dengan perkara-perkara yang lunak seperti Freedom of Speech, Freedom of Religion dan sebagainya. 

Sebab itu kalau kita lihat di dalam surah al-An'am ayat 112 yang menceritakan antara strategi yang dilakukan oleh musuh para nabi dan pengikutnya adalah dengan cara 'زخرف القول' iaitu kata-kata yang menyedapkan telinga yang didengari tetapi sebenarnya mempunyai agenda jahat untuk menghancurkan. Lihat sahaja dalam Liberalisme, mereka mendendangkan tentang kebebasan dan persamaaan. Tetapi tujuan mereka yang sebenar adalah untuk melarikan umat Islam daripada kenyakinan terhadap Islam.

Menurut apa yang pernah dibicarakan oleh Syeikh Dr Yusuf Al-Qardhawi, "Kemurtadan Pemikiran" ini adalah lebih merbahaya berbanding kemurtadan yang terang-terangan kerana ia bekerja secara berterusan dan dalam skop yang lebih luas. Ia tidak dapat dibanteraskan sepertimana kemurtadan terang-terangan yang selalunya mencetuskan kegemparan, menarik perhatian serta menyentuh emosi masyarakat umum.

Kemunafikan adalah lebih merbahaya dari kekufuran yang nyata. Kemunafikan Abdullah bin Ubai serta para pengikutnya dari kalangan munafik Madinah adalah lebih merbahaya ke atas Islam berbanding kekufuran Abu Jahal serta para pengikutnya dari kalangan puak Musyrikin Makkah. Kerana itulah, di dalam Al-Quran dizahirkan ayat cercaan pada permulaan surah Al-Baqarah dengan kalimah الذين كفرواْ iaitu golongan yang mengzahirkan kekufuran di dalam dua ayat sahaha, tetapi Al-Quran telah menyebut tentang golongan munafik dalam 13 ayat.

Ia adalah kemurtadan yang sentiasa bersama kita. Namun jarang orang menentangnya. Kewajipan kita di sini ialah menyerang mereka dengan senjata sama yang digunakan mereka. Pemikiran mesti ditentang dengan pemikiran sehingga tersingkap dan terzahir perancangan jahat mereka serta menggugurkan hujah-hujah mereka dengan kebenaran hujah pihak yang benar.

Memang benar, mereka menguasai media massa, bercetak atau elektronik. Namun kekuatan kebenaran yang berada bersama kita, serta kawalan keimanan di dalam hati anak bangsa kita serta dorongan dari Allah SWT kepada kita, semuanya sudah mencukupi bagi memusnahkan kebatilan serta kesongsangan mereka.

بل نقذف بالحق على البٰطل فيد مغهو فإذا هوزاهق

"Sebenarnya kami melontarkan yang hak ke atas yang batil lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka dengan serta merta yang batil itu lenyap."

(Al-Anbiya : Ayat 18)

فأما الزبد فيذهب جفآء واماما ينفع الناس فيمكث في الأرض

"Adapun buih itu, akan hilang tanpa ada harga baginya, ada pun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap kekal di atas bumi."

(Surah Al-Rad : Ayat 17)

Wallahua'lam.Mohd Fadhil Zulkifli
Timbalan Presiden,
Majlis Perwakilan Mahasiswa KUIZM
2013/2014

Isnin, 7 Julai 2014

Kecelakaan Bagi Mereka Yang Tidak Mendapat Pengampunan

Firman Allah SWT di dalam surah al-Baqarah ayat 183,

Maksudnya: “Wahai orang-orang yang beriman! Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa.”

Puasa Ramadhan adalah menjadi salah satu medium yang Allah swt gunakan untuk mendidik hambanya yang beriman untuk peroleh taqwa yang sebenar. Taqwa menurut sayyidina Ali Bin Ali Talib adalah takut kepada Allah SWT, beramal sesuai dengan apa yang telah diturunkan kepada nabi SAW, bersyukur dengan nikmat yang sedikit dan sentiasa bersedia dengan hari kemudian. Ini selaras dengan perintah Allah s.w.t. dalam firman-Nya yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang  telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”  -Al-Hasyr:18

Hamba yang bertakwa adalah insan yang mampu mewujudkan nilai Islam secara menyeluruh dalam dirinya. Dirinya terpahat nilai-nilai Islam yang akan melaksanakan segala tuntutan Islam, Iman yang sempurna dan mempunyai  sikap Ihsan iaitu menghambakan diri hanya kepada Allah s.w.t serta  merasa kehadiran dan pengawasan Allah s.w.t.

Ibadah puasa itu sendiri merupakan sumber motivasi Ramadan dalam membina potensi, semangat dan kekuatan kepada kita. Sekiranya puasa itu  dilaksanakan dengan baik, proses pembebasan jiwa dari kongkongan hawa nafsu yang bersifat keduniaan dan kebendaan mudah dicapai. Pengakhirannya akan melahirkan individu yang bergelar hamba Allah s.w.t. dan bukannya hamba kepada nafsu.

Ulamak menyifatkan Ramadhan sebagai satu madrasah yang berperanan melahirkan graduan yang bertakwa apabila individu tersebut benar-benar mematuhi peraturan, sistem kurikulum dan ko-kurikulum selama berada di madrasah ini. Maka sewajarnya kita sebagai seorang  hamba mempersiapkan diri dan berusaha untuk merebut extra bonus Ramadhan serta menjaga perilaku kita agar tidak tersasar dalam melakukan dosa yang boleh menyebabkan berlakunya kecacatan dalam amal ibadah kita.

 “Allahumma Bariklana fi Ramadhan ...” Inilah doa yang seringkali diucapkan dan sentiasa diulang-ulang apabila tibanya bulan Ramadhan al-Mubarak  bagi mengambil mengambil sunnah Rasulullah SAW yang sering diulangi baginda nabi, ‘Ya Allah Berkatilah kami di bulan Ramadhan’.

Sama-samalah kita saling ingat-mengingati, memohon keampunan Allah SWT atas dosa-dosa yang dilakukan sebelum ini samada sedar atau tidak sedar serta tidak melepaskan peluang untuk melakukan amal kebaikan dan berdoa agar amal kebaikan kta diterima oleh Allah SWT.

Dari Abi Hurairah r.a. 

Rasulullah SAW naik keatas mimbar, kemudian baginda berkata "Amin..Amin..Amin.." Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, Apakah sebab tuan mengatakan amin (3x) semasa menaiki mimbar?"

Kemudian Rasulullah SAW memberikan keterangannya. "Jibril telah datang kepadaku dengan mengatakan : "Barangsiapa yang telah datang kepadanya bulan Ramadhan, kemudian dia tidak mendapatkan pengampunan pada bulan Ramadhan. Maka ia dimasukkan kedalam api neraka dan Allah SWT jauh darinya, maka katakanlah amin." Kemudian aku mengaminkannya"

(Hadis riwayat Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya 3:118) 


Nor Sumayyah Bt Mohd Zan
Timb. Ketua Lajnah Dakwah Dan Tarbiyah MPMK
Sesi 2013/14